cover-web.jpg

תנאי שימוש

אני מצהיר, מאשר, מסכים ומתחייב ומצהיר כדלקמן:

1. כי מלאו לי 18 שנים.

 

2. כי שלחתי, ו/או בכוונתי לשלוח, ואף להוסיף ולשלוח, לאתר האינטרנט של חברת הברית למען עתיד ישראל בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה"), טקסטים מפרי עטי, תמונות שלי ו/או שצילמתי ו/או שצולמו עבורי, וכן קבצים שונים, המביעים, מצהירים ומציגים את דעתי והשקפתי בנושאים שונים, לרבות בנושאים הקשורים לתפקוד הממשלה ורשויות השלטון בתחומי החיים השונים (שכולם יחד יכונו להלן, לשם הקיצור: "הפרסומים"); ואני מתיר ומרשה בזאת לחברה לערוך את הפרסומים ששלחתי, על פי שיקול דעתה; ולאחר שהחברה תאשר אותם, אני מתיר ומרשה בזאת לחברה לפרסם את הפרסומים באתר האינטרנט שלה.

 

3. כי הוסבר לי מראש, שהפרסומים עשויים להתפרסם באמצעי המדיה השונים, כמפורט בסעיף 5 להלן, במסגרת פעילותה של החברה.

4. כי אני מאשר בזאת, שאין למאן דהוא זכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת בפרסומים; וכי אני רשאי לפרסם את הפרסומים ולהתיר ולהרשות לחברה לפרסם אותם הלאה; וכן אני מאשר, שלא תהיינה לי כל זכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות ו/או זכויות מבצעים ו/או כל זכות אחרת בפרסומים; וכן כי החברה רשאית לעשות בפרסומים שימוש מלא כאמור לעיל ולהלן, על פי שיקול דעתה; וכי לא תהיינה לי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שעניינה זכויות יוצרים ו/או זכויות מוסריות ו/או זכויות מבצעים ו/או זכויות אחרות בפרסומים, ו/או בקשר לאופן השימוש שייעשה בפרסומים; וכמו כן לא תהיינה לי כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בדבר פגיעה בפרטיותי ו/או פגיעה בשמי הטוב בגין הפרסומים ו/או השימוש בפרסומים על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 

5. כי אני מאשר לחברה ולכל מי מטעמה, באופן מפורש ובלתי חוזר, לעשות כל שימוש בפרסומים בכל עת שימצאו לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ומי מטעמה, בכל מקום העולם וללא הגבלת זמן, לרבות עריכת הפרסומים והתוכן המופיע בהם (מבלי לשנות את רוחם), פרסום הפרסומים בכל אמצעי המדיה השונים, לרבות באינטרנט ובאמצעי המדיה השונים (לרבות פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, רשתות חברתיות שונות ועוד), בעיתונות הכתובה והמשודרת, בטלוויזיה, בקולנוע, בשלטי חוצות ובכל אופן בו תבחר החברה (כל האמור לעיל ייקרא, לעיל ולהלן: "השימוש" ו/או "השימוש בפרסומים"). 

 

6. כי הובהר לי, שאין לחברה כל התחייבות לעשות כל שימוש בפרסומים; וכי לחברה יש שיקול דעת מלא ובלעדי האם להשתמש בפרסומים, כולם או חלקם, ומתי.

 

7. כי לא ידוע לי על כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת לפרסום הפרסומים באמצעי המדיה השונים על ידי החברה.

 

8. כי לא אקבל תשלום כלשהו ו/או תמורה כלשהי עבור כתיבת ו/או משלוח הפרסומים ועבור פרסומם ועשיית השימוש בהם בכל דרך שהיא על ידי מאן דהוא; ואין לי - ולא תהיינה לי - כל תביעה, דרישה או טענה לקבלת תשלומים וכספים או תמלוג נוסף עבור האמור לעיל.

 

9. כי אני פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן ו/או עוגמת נפש שייגרמו לי עקב הפרסומים ו/או עשיית שימוש בפרסומים; לרבות כל טענה, דרישה או תביעה כנגדי בגין לשון הרע והוצאת דיבה שייטענו כי הוצאתי במסגרת הפרסומים ו/או במסגרת הבעת דעתי בפרסומים.

 

10. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, אני מאשר ומצהיר, כי ידוע לי, שעקב פרסום הפרסומים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ועקב עשיית שימוש בפרסומים, אני עשוי להיחשף גם (אך לא רק) לתגובות הגולשים במדיה החברתית, ולעיתים אף לתגובות לא נעימות או אף פוגעניות, וכי לחברה ו/או מי מטעמה לא תהייה כלפי כל אחריות בקשר לכך.

 

11. כי לא יתקיימו ביני לבין החברה ו/או מי מטעמה, יחסי עובד ומעסיק מכל סוג שהוא, בגיןמשלוח הפרסומים והשימוש בפרסומים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וזאת לאורך כל התקופה בה ייעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה שימוש בפרסומים, ככל שיעשה.

 

12. האמור לעיל, לשם הקיצור, בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

button-back.png

צור קשר // תנאי שימוש

  • Facebook